Foundation for Endangered Languages

Home | Manifesto | Membership details | Proceedings | Grant Applications | Newsletter | Links | Bibliography

 

8. Forthcoming Meetings

Symposium on Endangered Languages in Africa, Leipzig, July - August 1997.

Prof Dr Bernd Heine of the University of Cologne, Germany, writes:
After having completed a survey of endangered languages in Africa (where we identified more than two hundred such languages), we are now going to hold a symposium on this topic. The symposium, which will be sponsored by the German Research Society, will bring together most leading linguists working in Africa on minority languages. The symposium is an integral part of the "Second World Congress of African Linguistics", which will take place from July 27 to August 3 1997, at the University of Leipzig.

Bruce Connell notes the e-mail contact for this conference:
wocal97(at)rz.uni-leipzig.de

14th Frisian Philological Congress in Ljouwert/Leeuwarden: 23-25 Oct. 1996.

The program is provided in Frisian and Dutch. Information can be obtained at the address provided in the bottom of the message.

14e Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy

data: 23, 24 en 25 oktober 1996

plak: Hotel Management Skoalle, Rengersleane 8, Ljouwert
plaats: Hotel Management School, Rengerslaan 8, Leeuwarden

De Fryske Akademy organisearret dit jier foar de fjirtjinde kear it Frysk Filologekongres. Mei inoar binne der 38 ferskillende l^ezingen oer ^underwerpen op taalkundich, letterkundich en taalsosjologysk m^ed.

De Fryske Akademy organiseert dit jaar voor de veertiende keer het Frysk Filologekongres. In totaal zijn er 38 verschillende lezingen over onderwerpen op taalkundig, letterkundig en taalsociologisch gebied.

Plen^ere sprekkers binne:
Plenaire sprekers zijn:

woansdei 23 oktober:
woensdag 23 oktober:
Prof.dr. G. de Haan (Ryksuniversiteit Grins): 'Taalferoaring troch taalkontakt: de takomst fan it Frysk'

tongersdei 24 oktober:
donderdag 24 oktober:
Dr. R.J. Jonkman (Fryske Akademy/Universiteit fan Amsterdam):
'Taalkar yn Frysl^an op 'e nij besjoen'.

freed 25 oktober:
vrijdag 25 oktober:
Dr. J. Verbij-Schillings (Ryksuniversiteit Leien): 'Vanuit Hollands perspectief: een geschiedenis van de Friezen'.

De l^ezingen wurde j^un troch wittenskippers 'ut Frysl^an,
Nederl^an en it
b^utenl^an. Fiertalen binne Frysk, Nederl^ansk, Dutsk en Ingelsk. Per kongresdei binne de l^ezingen tematysk groepearre.

De lezingen worden gegeven door wetenschappers uit Friesland, Nederland en het buitenland. Voertalen zijn Fries, Nederlands, Duits en Engels. Per congresdag zijn de lezingen thematisch gegroepeerd.

Woansdei 23 oktober: parallelsesjes (I) Taalkunde en (II) Ald-Midfrysk Woensdag 23 oktober: parallelsessies (I) Taalkunde en (II) Oud-Midfries

l^ezingen Taalkunde:
lezingen Taalkunde:
L2-acquisition of Low German and North Frisian - transfer pat- terns and interlanguage strategies (Hansen-Jaax)
The comparative phonetics of Frisian: Realphonetik toward a standard IPA transcription (Shibles)
Associatieve DP's en het Fries (Den Besten)
Folle net gen^och (oer gebr^uksmooglikheden en polariteit fan it numerale 'folle') (Reitsma)
Modern Frysk 'ha west' en 'bin west' yn talen-ferlykjend perspektyf (Postma)

l^ezingen Ald-Midfrysk:
lezingen Oud-Midfries
Het begrip van oudfriese juridische woorden (Algra)
Ta in Midfrysk wurdboek (Boersma)
It stemma fan de 17 K^esten en de 24 L^anrjochten (Krolis-Sytsema)=

De Oudfriese studies van Jan van Vliet (Dekker)
Een Oudfries Etymologisch Woordenboek (Boutkan)

Tongersdei 24 oktober: parallelsesjes (I) Underwiis en (II) Moderne letterkunde
Donderdag 24 oktober: parallelsessies (I) Onderwijs en (II) Moderne letterkunde

l^ezingen Underwiis:
lezingen Onderwijs:
Trijetalich basis^underwiis yn Frysl^an (Ytsma)
Fries lezen alleen voor Friestalige kinderen? (le Rutte)
Frysk ^underwiis oan net-Frysktalige bern: in nije taak?
(v.d. Goot)
'De man die bekriepte der niks fan'. Oer Frysk staverjen by basis- skoallebern (Dykstra/Ytsma)
Gibt es eine 'optimale' Orthographie f"ur das Friesische?
(Kellner)

l^ezingen Moderne letterkunde:
lezingen Moderne letterkunde:
Fernijing fan de Fryske roman yn de jierren '60 (Gezelle Meerburg)
Fryske literatuer yn Holl^anske oersetting (De Haan, P.)
Feit en fiksje yn Ypk fan der Fear har 'De Breugeman Komt'
(Hoekstra, H.)
Ein friesischer Dichter im Dritten Reich. Anmerkungen zur Lyrik
Jens Mungards (Wilts) ideology tusken 1916 en 1945 (Frieswijk)

 

 

Freed 25 oktober: parallelsesjes (I) Taalfariaasje, (II) Taalsosjology en (III) Histoaryske Letterkunde

Vrijdag 25 oktober: parallelsessies (I) Taalvariatie, (II) Taalsociologie en (III) Historische Letterkunde

l^ezingen Taalfariaasje:
lezingen Taalvariatie:
Frysk yn Sud-Holl^an: de saak fan it Yngveoansk op 'e nij besjoen (Bremmer)
Het Bildts: expansie of importtaal? (Koldijk)
Fryske dialektgeografy yn it kompj^utertiidrek (Versloot)
Folchoarder en morfology yn 'e ynterferinsjefryske tiidwurdlike einrige (Wolf)
Oer de oerienkomst tusken de dialekten fan Grinsl^an en it Frysk (Hoekstra, E.)

l^ezingen Taalsosjology:
lezingen Taalsociologie:
Unique within the clique: phonological code-choices in interviews (Baron)
Taal en markt (Schaaf)
Fryske identiteit en religieuze en sosjale netwurken (Jansma)
Taalakkommodaasje yn 'e helpferliening: wa moat him oan wa oanpas- se? (de Boer)
North Frisian: reversing dialectalization (Lasswell)

l^ezingen Histoaryske letterkunde:
lezingen Historische letterkunde:
Voor alles de Muzen! Simon Abbes Gabbema: niet zozeer aan de muzen schatplichtig als aan Dousa (Bostoen)
Starters stilistische denkbeelden (Jansen)
De literatuur in de Leeuwarder Courant (1830-1849): werken aan een ideaal (Korevaart)
Jacobus Martinus Baljee, een Friese weesjongen in Batavia (Zuiderweg)
Midfryske sprekwurdsamlingen yn 'e sprekwurdlike tradysje (v.d. Kuip)

Yntekening en ynformaasje:
Intekening en informatie:
Yntekenje as dielnimmer oan it kongres kin foar alle trije kongresdagen, mar ek per dei. De kongreskosten binne F 140,-- foar it hiele kongres of 55,-- per dei (ynkl. kongresdokumintaasje, kofje/tee en lunsj). Op ton- gersdei 24 oktober is der in kongresdiner. De kosten d^erfan bedrage F 60,--.

Intekenen als deelnemer aan het kongres kan voor de drie kongresdagen, maar ook per dag. De kongreskosten zijn F 140,-- voor het gehele kongres of F 55,-- per dag (inkl. kongresdokumentatie, koffie/thee en lunch). Op donderdag 24 oktober is er een kongresdiner. De kosten daarvan bedragen F 60,--.

Foar opjefte en neiere ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei:
Voor opgave en nadere informatie kunt u kontakt opnemen met:

Dr. J. Ytsma
Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Ljouwert
tel. +31 58 2131414
fax +31 58 2131409
e-mail: ytsma(at)fa.knaw.nl

Fourth Annual Stabilizing Indigenous Languages Symposium: May 2-3, 1997 Sharing Effective Language Renewal Practices, duBois Conference Center, Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona, May 2-3, 1997

Northern Arizona University's Bilingual Multicultural Education Program and Navajo Language Program are pleased to announce the 4th Annual Stabilizing Indigenous Languages Symposium. The Symposium is designed to allow preschool, K-12, college, and university American Indian language educators and activists through panels, workshops, and papers to share ideas and materials for teaching American Indian languages. The results of the conference will be shared with a wider audience through a monograph.

About the Stabilizing Indigenous Languages Symposiums

Despite tribal language policies and the 1990 Native American Languages Act passed by Congress and signed by then President Bush, fewer and fewer children are speaking Native American languages. While the legal right to maintain tribal languages has been obtained, the effective right has yet to be achieved. More needs to be done to disseminate effective native language teaching methods and materials. For example, Dr. Richard Littlebear, participant in all three previous symposia and one of this year's keynoters, notes that the ability to speak an Indian language is often incorrectly seen as all that is needed to teach that language in schools.

The first Symposium, held on November 16, 17, & 18, 1994 at NAU, featured some of the leading figures in the field of minority language preservation. The second symposium, held on May 4, 5, & 6, 1995 at NAU, also included many tribal educators from throughout Arizona. The third symposium was held in Anchorage, Alaska, in February 5 & 6, 1996 and brought together mostly Alaskan Native educators.

Goals of the Fourth Symposium

* To bring together American Indian language educators and activists to share ideas and experiences on how to effectively teach American Indian languages in and out of the classroom.
* To provide a forum for the exchange of scholarly research on teaching American Indian languages.
* To disseminate, though a monograph, recent research and thinking on best practices to promote, preserve, and protect American Indian languages.

Registration Information

Registration Fee: $100 prior to April 1, 1997; $125 after April 1, 1997.

For further information or questions, contact Dr. Jon Reyhner, Center for Excellence in Education, NAU Box 5774, Flagstaff, AZ 86011 (520) 523-0580; email: Jon.Reyhner(at)nau.edu

Contents.